Ina System
Ina System Bulgaria

Проекти

Ina system

Проект No BG16RFOP002-2.001-1280
"Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Ина Систем България ЕООД"


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.


Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"


Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в МСП


Кратко описание на проекта:
"Ина Систем България" ЕООД се занимава с инсталиране, поддръжка и оптимизация на информационни и логистични системи. Фирмата предоставя информационни и логистични услуги (електронни конвейери и системи за управление на производството) в качеството си на посредник между производителите и клиентите на текстилни продукти на ишлеме. В качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, фирмата ще закупи и внедри електронизирана система за комисиониране, обслужваща 16 работни места за електронно управление на информацията и дистрибуцията. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на предприятието и увеличение на експортния баланс. В рамките на 18 месеца се предвижда проектиране на специфичен склад, който осигурява електронно обслужване според нуждите на производителите и връзката с техните клиенти. Новите системи се отличават с висока степен на електронно управление, което следва да осигури положителни изменения по отношение на:
1) Повишаване на обема и качеството на предоставяните услуги;
2) Промяна и подобряване на работния процес – оптимизация на информационния и логистичен процес;
3) Постигане на съответствие с изискванията на клиентите.
4) Утвърждаване на пазарните позиции и разширяване на пазарното присъствие на национално и международно равнище
5) Повишаване на икономическата и ресурсна ефективност.

Благодарение на отпуснатите средства от програмата и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, дружеството очаква:
1) Повишаване равнището на технологично развитие във фирмата
2) Повишаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията
3) Осигуряване на производствен и икономическия растеж, устойчивост на предприятието
4) Подобряване на продуктовото портфолио на фирмата и пазарна експанзия
5) Утвърждаване на имиджа на "Ина Систем България" ООД.


Обща стойност на допустимите разходи: 237 000,00 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 165 900,00 лв.

Контакти
Ina system

Телефон:
+359 887 210 302

Ina systemIna systemIna systemIna systemIna system
Copyright © 2011 Ina System. All rights reserved | Изработка на сайт Макс График